דרישות כלליות מעסקים

הרפורמה ברישוי עסקים

 

דרישות כלליות מעסקים:
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו.

זאת בנוסף לדרישות המופיעות בפרק דרישות פרטניות מעסקים.


 1. כללי
  • על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי עיריית עפולה, מקיום דרישות כל דין החל עליו.
  • מובהר, כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי עיריית עפולה, מעמידה בחוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
  • מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עסק עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
  • במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013 (למשל – חנות נוחות בתחנת דלק), יחולו על אותו עסק  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
  • כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלוונטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך עיריית עפולה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מן הדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
  • כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
 2. איכות סביבה
  • רעש
   • בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו, לרבות פעילות מערכות קירור אוורור ומיזוג, הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.
   • עסק שנמצא גורם לרעש בלתי סביר, יחויב בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש, בהתאם או שיידרש להעביר למחלקה לאיכות הסביבה, על פי דרישתה, תכנית, שהוכנה על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, בדבר מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להפחית את עוצמת הרעש.
   • בעל העסק  יישם את המלצות התכנית שלעיל, רק לאחר שאושרה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.
   • בתום בצוע הפעולות המוזכרות בסעיף 2.1.2 ו-2.1.3 יעביר בעל העסק למחלקה לאיכות הסביבה, חוות דעת של יועץ אקוסטי, שהעסק לאחר בצוע הפעולות או התקנת המתקנים האמורים,  אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר.
  • ריח וזיהום אוויר
   • בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה וזיהום אוויר כתוצאה מפעילות עסקו.
   • בעל עסק שנמצא, כי  זיהום אוויר או ריח בלתי סביר נגרמים מעסקו, יעביר למחלקה לאיכות הסביבה תכנית עם מפרט טכני,  אשר תכיל המלצות להתקנת  אמצעים להקטנת זיהום האוויר או לצמצום מטרדי הריח.
   • בעל העסק יישם את התכנית, רק לאחר שאושרה על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.
   • בעל עסק יתחזק מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח אשר הותקנו בעסק, על פי הוראות היצרן.
   • בעל העסק ישמור בעסק תיעוד הקשור להפעלת המערכות האמורות ותחזוקתן  השוטפת במשך 3 שנים ויציגם ליחידה למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישה. 

 

 1. שפכים ומים
  • מז"ח
   • כל עסק, כהגדרתו ב- תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז''ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים והביוב מי נעם – כאמור בתקנות ו/או על פי הנחיית התאגיד.
   • בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע של המז"ח על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות, פעם בשנה לפחות .
   • אישור על התקנת מז"ח ותוצאות הבדיקה שנערכו למז"ח על ידי המתקין המוסמך, יועברו לתאגיד המים והביוב מי נעם ולמחלקה לרישוי עסקים, לא יאוחר מ-3 שבועות מבצוע ההתקנה או הבדיקה.
   • הוראות אלו יחולו לצד הסעיפים שבתקנות ואין בהוראות לעיל כדי לגרוע מחובות החלות על העסק על פי התקנות ו/או על פי כל דין

 

 

 • שפכים
  • שפכים סניטריים ותעשייתיים יוזרמו אך ורק ומערכת הביוב התעשייתי באופן שאיכות השפכים תעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  • חל איסור על הזרמת מי נגר למערכת הביוב.
  • עסק אשר נכלל בתכנית הניטור לפי הכללים ו/או נדרש לפי הכללים לאפשר ביצוע דיגום בתחומו ישתף פעולה ויאפשר  ביצוע דיגום השפכים  על ידי העיריה או תאגיד המים והביוב מי נעם ו/או מי מטעמם במועד שייקבע על ידי התאגיד
  • בעל עסק , כמפורט בסעיף 3.2.3, יתקין על חשבונו, במידה ויידרש לכך, שוחת/שוחות דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו למערכת הביוב העירונית, או במקומות אחרים, כפי שיורה לו תאגיד המים והביוב מי נעם.
  • עסק ישלם עבור הדיגומים כאמור לעיל, בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009, על כל תיקוניו.
  • בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף בשפכים כפי שהותרו למפעל להזרמה למערכת הביוב העירונית, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של המפעל לדווח על כך בכתב לתאגיד המים והביוב מי נועם באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים והביוב, העירייה והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא להפסקת המשך ההזרמה של השפכים שבניגוד לכללים.     
  • בעל העסק שבו הותקן מפריד שומן או מפריד שמן/דלק יתקין ויפעיל את המפריד, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
  • בעל העסק יתחזק את המפריד על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –   תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
  • בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה ולתאגיד המים מי נעם, על פי דרישה.
  • הוראות אלו יחולו לצד הסעיפים שבכללים ואין בהוראות לעיל כדי לגרוע מחובות החלות על המפעל על פי הכללים ו/או על פי כל דין.
 1. תברואה- פסולת
  • בעל עסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו – עד לפינוייה מהעסק -   בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, במספר ובנפח כפי שיורה לו אגף תפעול בעירייה ויציבם  בתחומי העסק הבנוי, מבלי לגרום לכלוך, ריח, מטרד ו/או כל מפגע אחר.
  • בעל העסק יעביר את הפסולת  שמקורה בעסקו ואוחסנה כאמור בסעיף 4.1, למכלי פסולת  ייעודיים, כגון מכולה, מיכל טמון, עגלת אשפה וכדומה, אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק.
  • פסולת ברת מחזור כגון נייר, זכוכית, פלסטיק, אריזות ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי בעל העסק  למיכלים  ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
  • פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
   בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, ישליך את הקרטונים, לאחר שקופלו והודקו, אך ורק לקרטוניות ייעודיות שיותקנו על ידי הרשות. 
  • עסק המייצר נפח קרטון, הממלא את הקרטוניה שבסמוך לעסק במהלך 3 ימי עבודה, יחויב על ידי העירייה ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי הפסולת מהמכבש, על ידי העסק ועל חשבונו  לקבלן מאושר על פי דין.

קבלות ואישורים על פינוי הקרטון יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף תפעול בעירייה על פי דרישה.

 • במקרים מסוימים, בהתאמה לגודל העסק ולכמות/נפח וסוג האשפה הנוצרת בו, יחויבו בעל העסק על ידי העירייה בסידורי פינוי שונים מהאמור לעיל, כפי שיוגדרו על ידי העירייה .
 • פסולת תעשייתית המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, תפונה על פי הנדרש בחוק על ידי בעל העסק ועל חשבונו.

קבלות ואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף תפעול בעירייה על פי דרישה.

 • סוגי עסקים מסוימים, המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, שיוגדרו על ידי העירייה, יחויבו לפנות פסולת מפעל בעצמם ועל חשבונם בהתאם לקריטריונים שיוגדרו ויפורסמו על ידי העירייה.
  קבלות ואישורים על פינוי פסולת מפעל – כהגדרתה בחוק העזר לעפולה (שמירת הסדר והניקיון), תשמ"ב -1982, יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף תפעול בעירייה על פי דרישה.
 • בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים ומן הצומח כגון ירקות ופרות, יאסוף את הפסולת האמורה בשתי שקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך בית העסק, עד להוצאתן, אחת ליום לפחות, למקום פינוי פסולת ייעודי, אשר יוגדר על ידי מנהל מחלקת תברואה ויימסר לבעל העסק. חל איסור מוחלט על פינוי הפסולת האמורה בסעיף זה למכלי האצירה הכלליים.
 • עסקים המייצרים כמות גדולה של פסולת אורגנית כמו אולמות שמחה, מרכולים וכדומה יידרשו לרכוש דחסן פסולת ולפנות את הפסולת לאתרים מורשים על פי חוק, בעצמם ועל חשבונם.
  קבלות ואישורים על פינוי הפסולת האמורה יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף תפעול בעירייה על פי דרישה.
 • חברת ניהול או יזם המנהלים מתחם/מבנה שבו מספר עסקים, יידרשו לרכוש ולהציב מכלי פינוי פסולת מסוג, בנפח ובמספר כפי שיורה להם אגף תפעול ויפנו את הפסולת לאתרים מורשים על פי חוק, בעצמם ועל חשבונם, למעט מקרים בהם יוחלט אחרת על ידי העירייה.
 • קבלות ואישורים על פינוי הפסולת האמורה יישמרו בעסק למשך חצי שנה ויוצגו לנציג אגף תפעול בעירייה על פי דרישה.

 

 1. עסק אשר יש בו טיפול במזון
  • בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .
  • עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
   בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
   • בעל עסק לא יכניס בשר, שנרכש מחוץ לעפולה, לעסקו, אלא אם כן עבר בדיקת משנה בתחנה אזורית כפר ברוך או כל מקום אחר שייבחר ויימסר על ידי העירייה לבעל העסק ויקבל תעודה ווטרינרית עם חותמת של הרופא הווטרינרי העירוני "נבדק ואושר" של אותו יום.
   • רכישת בשר בתחום העיר עפולה תעשה אך ורק מעסקים שיש להם רישיון יצרן ורישיון עסק בתוקף.
   • אין להקפיא בשר שהגיע טרי או שהופשר.
   • אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
   • בשר שהוכנו להגשה אסור להגישו אלא ביום הכנתו.
   • כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם, כל זמן הימצאותם בעסק.
   • משלוח בשר או ביצים מעסק יתבצע אך ורק ברכב  המורשה/מאושר  ל"הובלת מוצרי בשר בקירור" (רישיון עסק ועמידה בתקן 1291).
   • בשר, עופות ודגים יישמרו בנפרד (בשר עוף יישמר במקרר נפרד ייעודי) ובטמפרטורות הנדרשות בחוק.
   • לא יישמרו ביחד מוצרים המוכנים לאכילה ומוצרים שלא עברו עיבוד.
   • עסק שמחזיק או מוכר ביצים ירכוש את הביצים בליווי תעודת משלוח של אותו היום, המעיד על מקור הביצים . את הביצים יש לשמור בנפרד ממזון אחר בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלסיוס.
   • יש לשמור תעודות וטרינריות מקוריות בקלסר ייעודי בעסק לפחות כל זמן שהבשר נמצא בעסק.
   • מוצרי בשר אשר פג תוקפם יושמדו תוך 7 ימים ממועד האחרון לשיווק.
   • חל איסור על החזרות לספק של מוצרי בשר שאינם ראויים למאכל אדם (לדוגמה בשר שפג תוקפו).
   • חל איסור על פתיחת אריזות סיטונאים של בשר ומוצריו כגון: שניצלים קפואים, דגים קפואים או המבורגרים קפואים ( למעט חלקי עוף טריים), לצורך אריזתן, סימונן בתווית ומכירתן מחדש.
 1. התנהלות כללית של עסקים
  • הוצאת כיסאות ושולחנות
   • הוצאת כסאות ושולחנות תותר רק לעסקים מסוג 4.2א ו-4.2 ב כמוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
   • בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכיסאות יעשה זאת אך ורק לאחר שיקבל אישור לכך מאת העירייה, ישלם על כך, בהתאם לתעריף המפורסם על ידי מחלקת גביה בעירייה  ויפעל על פי תנאי האישור לרבות:
    • להשאיר חופשי לתנועת הולכי רגל ברוחב של 2 מטר לפחות.
    • להציב את השולחנות והכיסאות כך שלא יחרגו מרוחב החזית של העסק .
    • לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
    • לא לקבע שולחנות וכסאות או מכשול אחר כגון מעקה, למדרכה.
    • לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.
   • הוצאת סחורה
    • חל איסור מוחלט על הוצאת סחורה מחוץ לשטח העסק, למעט מקרים מיוחדים, בחגים ובמועדים או באירועים מיוחדים, שיאושרו על ידי העירייה.   • שילוט
    • בעל עסק המבקש להציב שלט על עסקו יעמוד בכל האמור בחוק עזר לעפולה (שילוט), התשס"ז – 2007 ובתכנית האב לשילוט לכשתתפרסם על ידי העירייה.
   • הדברה
    • בעל עסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת קיומם של מזיקים כגון תיקנים, חרקים, מכרסמים ודומיהם בעסק ו/או בסמוך אליו.
    • במקרה שנדרשת הדברה תברואית בעסק, ההדברה תבוצע על ידי מדביר מוסמך על יד המשרד להגנת הסביבה שהוא בעל היתר הדברה, רישיון עסק בתוקף והיתר רעלים המידה והדבר נדרש על פי החוק.
    • מסמכים וקבלות בנוגע לבצוע ההדברה יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו לעירייה על פי דרישה.
 1. רוכלות
  • חל איסור על עיסוק ברוכלות מכל סוג שהוא בתחום עירית עפולה, למעט במועדים וחגים ובאירועים מיוחדים, במקומות וכתובות ספציפיים לתקופה מוגדרת ובכפוף להיתר ותנאים שיינתנו, לרבות בנושאים של סוג הציוד, המזון והמוצרים המותרים למכירה, על ידי מחלקת הפיקוח העירונית.

 

 

 1. סגירות עונתיות

סגירות עונתיות יבוצעו בהתאם למסמך "הנחיות מרחביות".