קבוצה 4 – מזון, 4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר  (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מבנה מגורים
– אזור המיועד למגורים בלבד

מבנה מגורים עם חזית מסחרית  - רחובות:  משה שרת, חטיבה 9, הנשיא וייצמן, הרב לוין, ירושלים, ארלוזורוב, הולנד, הרב קירשטיין, ככר עצמאות

אזור מגורים משולב מסחר – אזור שבו מבני מגורים ומבנים המיועדים למסחר.

מע"ר -  שדרות ארלוזורוב ממתחם הרכבת ועד רחוב יהושע חנקין ורחוב הנשיא וויצמן מרחוב שפרינצק ועד חטיבה 9.
אזור תעסוקה קריית אמיתי
– במזרח העיר  בין רחוב השוק לרחוב החשמל ועד רחוב כורש.

אזור תעסוקה 2C  לאורך שדרות בגין מרחוב כורש ועד שדרות יצחק רבין.

אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן – מול בית החולים העמק מול ביה"ח עמק צפון מערבית למפעל חוגלה.

אזור תעשייה המשולש – בצפון מזרח עפולה עילית  בין כביש 65 עד רחוב התעשייה

אזור תעשייה עם חזית מסחרית -   על פי ייעוד בתב"ע.

אזור מלאכהברחובות צבי פנקס ורמז.

מרכז מסחרי שכונתי: מרכז מסחרי המשרת שכונה או מספר רחובות

מתחם פרינדלי – מתחם מסחרי בסמוך לבית חולים העמק ממזרח לכביש 65

 אזור חקלאי אזור המיועד לחקלאות
 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
 בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.2 א

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום


בעל עסק שכתוצאה מפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות וזיהום אוויר, לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור מהעירייה, יציב ויפעיל אמצעים למניעתם של מפגעי הריח וזיהום האוויר על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014.
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין.
בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם לעירייה, על פי דרישה.

בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו לעירייה על פי דרישה.

בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים" ככל שהן רלבנטיות לעסקו.

 


אסור באזורי התעשייה, באזור חקלאי  ובמבנה מגורים