קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה

קבוצה 5 – מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר  (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מבנה מגורים
– אזור המיועד למגורים בלבד

מבנה מגורים עם חזית מסחרית  - רחובות:  משה שרת, חטיבה 9, הנשיא וייצמן, הרב לוין, ירושלים, ארלוזורוב, הולנד, הרב קירשטיין, ככר עצמאות

אזור מגורים משולב מסחר – אזור שבו מבני מגורים ומבנים המיועדים למסחר.

מע"ר -  שדרות ארלוזורוב ממתחם הרכבת ועד רחוב יהושע חנקין ורחוב הנשיא וויצמן מרחוב שפרינצק ועד חטיבה 9.
אזור תעסוקה קריית אמיתי
– במזרח העיר  בין רחוב השוק לרחוב החשמל ועד רחוב כורש.

אזור תעסוקה 2C  לאורך שדרות בגין מרחוב כורש ועד שדרות יצחק רבין.

אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן – מול בית החולים העמק מול ביה"ח עמק צפון מערבית למפעל חוגלה.

אזור תעשייה המשולש – בצפון מזרח עפולה עילית  בין כביש 65 עד רחוב התעשייה

אזור תעשייה עם חזית מסחרית -   על פי ייעוד בתב"ע.

אזור מלאכהברחובות צבי פנקס ורמז.

מרכז מסחרי שכונתי: מרכז מסחרי המשרת שכונה או מספר רחובות

מתחם פרינדלי – מתחם מסחרי בסמוך לבית חולים העמק ממזרח לכביש 65

 אזור חקלאי אזור המיועד לחקלאות
 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
 בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

5.1 ב

איסופה, הובלתה של פסולת

בעל העסק  לא יבצע בפסולת הנאספת  כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה). בעל עסק  יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות.

חניית הרכבים, בתום יום העבודה, תהיה אך ורק במקום שיוגדר על ידי העירייה, לאחר שהרכב עבר  שטיפה בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת אשר אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה, באופן שלא יישארו בו שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.