קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון, פריט 6.8 א'– ניהולו

קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א'– ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר  (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מבנה מגורים
– אזור המיועד למגורים בלבד

מבנה מגורים עם חזית מסחרית  - רחובות:  משה שרת, חטיבה 9, הנשיא וייצמן, הרב לוין, ירושלים, ארלוזורוב, הולנד, הרב קירשטיין, ככר עצמאות

אזור מגורים משולב מסחר – אזור שבו מבני מגורים ומבנים המיועדים למסחר.

מע"ר -  שדרות ארלוזורוב ממתחם הרכבת ועד רחוב יהושע חנקין ורחוב הנשיא וויצמן מרחוב שפרינצק ועד חטיבה 9.
אזור תעסוקה קריית אמיתי
– במזרח העיר  בין רחוב השוק לרחוב החשמל ועד רחוב כורש.

אזור תעסוקה 2C  לאורך שדרות בגין מרחוב כורש ועד שדרות יצחק רבין.

אזור תעשייה/תעסוקה תדיראן – מול בית החולים העמק מול ביה"ח עמק צפון מערבית למפעל חוגלה.

אזור תעשייה המשולש – בצפון מזרח עפולה עילית  בין כביש 65 עד רחוב התעשייה

אזור תעשייה עם חזית מסחרית -   על פי ייעוד בתב"ע.

אזור מלאכהברחובות צבי פנקס ורמז.

מרכז מסחרי שכונתי: מרכז מסחרי המשרת שכונה או מספר רחובות

מתחם פרינדלי – מתחם מסחרי בסמוך לבית חולים העמק ממזרח לכביש 65

 אזור חקלאי אזור המיועד לחקלאות
 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
 בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות העירייה

6.8 א

ניהולו

בעל העסק  ירכוש או ישכור דחסן אשפה לפסולת אורגנית ומתקן/כלי אצירה לפסולת יבשה, מתקן/דחסן/מכבש קרטון, אשר יוצבו במקום שתורה לו העירייה וייפנה את הפסולת ממתקנים אלו באמצעות קבלנים מאושרים ולאתרים מאושרים על פי חוק.

בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות לעיל תקינות בכל עת וישמור אישורי בצוע תחזוקה שוטפת למשך שנה  ויציגם לביקורת לפי דרישה.

בהתאם לתב"ע ייעודית