הנחיות כלליות

הרפורמה ברישוי עסקים

למכתב הסבר לבעלי עסקים - הקישו כאן

ברוכים הבאים לאתר עיריית עפולה  לעניין המפרט האחיד.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפורסם  בזאת מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי – עיריית עפולה, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
המפרט מפורסם לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "המפרט האחיד").

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד
על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית עפולה.
המפרט האחיד של עיריית עפולה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"
 ו – "דרישות פרטניות  מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים להלן:

שלב 1:
קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין .

שלב 2 : קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית עפולה בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהנין רלוונטיות לעסקו.
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון איזה  מדרישות אלו רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3: קיום כל דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית עפולה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.