קול קורא - שימוש במבני תחנת המשטרה

רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר - החשב הכללי ועירית עפולה (להלן
– העירייה), בשיתוף עם משטרת ישראל ומינהל הדיור הממשלתי,
בוחנים אפשרות להעברת מתחם משטרת עפולה, מהמיקום הנוכחי
(ברח' הנשיא ויצמן, עפולה) (להלן - המתחם), למיקום חלופי.


העירייה מבקשת הצעות לקבלת המבנים הכלולים במתחם, המיועדים
לשימור, לשימושים שונים, ובכלל זה, לניהול מלון, מכללה, חממת היי
טק, מרכז תקשורת.

ניתן לעיין במסמכי הקול קורא, באתר האינטרנט של העירייה - המסמכים מצורפים בתחתית ההודעה זו.

תנאי להשתתפות בהליך זה, הוא עריכת סיור במתחם תחנת המשטרה,
בתיאום מראש, באמצעות הדוא״ל meitalg@afula.muni.il 

את ההצעה, יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי
כלשהם, עליה יכתב ״בקשה לקבל מידע (RFI - (הצעה לשימוש בתחנת
משטרת עפולה" ולהגישה במסירה ידנית, לתיבת ההצעות, במשרדי
עיריית עפולה בלשכת מנכ"ל העירייה, עד ליום 19.04.2017 בשעה 12:00
מודעה