ארכיון מבזקים

מבזקים 

תוצאות חיפוש 

 • חוברת פעילויות - דור לדור

  27 יוני 2018

  תושבים יקרים, מצורף לינק לחוברת הקתדרה לשנת הפעילות החדשה מוזמנים להתרשם וליהנות ממבחר הפעילויות    

 • 02/08/2017 - הודעת הועדה המקומית לתכנון ולבניה

  27 יוני 2018

  להצגת התבחינים - הקישו כאן

 • הודעה לציבור מטעם רשות המים

  27 יוני 2018

  מצורפת הודעת "רשות המים": מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה לתקן ולקבוע כללים בעניינים שונים כמפורט   בישיבתה מיום 27.7.17 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטות הכללים כלהלן ואישרה את פרסומן לשמיעת עמדות הציבור:   1.     כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות), התשע"ז-2017 – לעניין הסדרת תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-rules-3.9.17.aspx   2.     כללי מדידת מים (מדי מים) (תיקון), התשע"ז-2017  – לעניין הליך אישור דגם מד מים http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-rules-correction-3-9-17.aspx   3.     כללי מדידת מים (מדי מים)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ז – 2017 – תיקון ב-2 הוראות שעה – לעניין הארכת תוקף תקופת שירות מדי מים http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-meters-3-9-17.aspx   4.     כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה), התשע"ז – 2017 – במסגרת יישום תיקון 27 לחוק המים לעניין העברת נכסים מידי מפיק/ספק המעוניין בכך http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/license-3-9-17.aspx   5.     כללי המים (חברות ביוב), התשע"ז – 2017 – במסגרת יישום חוק ההסדרים לשנת 2017-2018 לעניין חברות ביוב אזוריות http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/corp-rules-9-3-17.aspx   6.     כללי המים (אירוע פגיעה במים), התשע"ז – 2017 – לעניין הסדרת הכרזה על אירוע פגיעה במים ואופן הטיפול באירוע http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/water-damage-3-9-17.aspx   ניתן לעיין בטיוטות הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובתwww.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור") – קישורים פרטניים מצויינים לעיל.   הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו בנוגע לטיוטות הכללים בשני הנושאים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-6369750 או בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il.   על העמדות לכללים בנושאים בסעיפים 1-6 לעיל להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-3.9.2017 בשעה 12:00.   מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 03-6369600/5.   המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.   רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.   מזכירות המועצה