הודעה בדבר אפשרות להגשת בקשות לקבלת תמיכה שנתית לתנועות וארגוני נוער - שנת 2022

עיריית עפולה מודיעה בזאת, כי כל גוף המאוגד כחוק ופועל לטובת הציבור, שלא למטרות רווח, בתחום שיפוט העיר עפולה ומבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2022 מוזמן להגיש בקשה מתאימה.

התמיכה מותנית באישור תקציב התמיכות שאושר על-ידי מועצת העיר במסגרת אישור תקציב העירייה לשנת 2022. 

התמיכות מיועדות לתנועות וארגוני נוער מוכרים על ידי משרד החינוך בלבד בכפוף לתבחינים המפורסמים באתר האינטרנט של עיריית עפולה: www.afula.muni.il

הבקשות יוגשו על-גבי טפסים המצויים באתר האינטרנט הנ"ל. 

את הטפסים בצירוף כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה, יש להגיש לא יאוחר מיום 23.01.2022  בשעה 13:00 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת hanan@afula.muni.il  

בקשה שתוגש לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא תוגש על גבי הטפסים המתאימים, ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הדרושים, לא תובא לדיון בפני הוועדה.

בכבוד רב,
עיריית עפולה  


קבצים רלוונטיים: