עיריית עפולה, וועדת התמיכות, מודיעות בזאת כי כל גוף המאוגד כחוק ופועל לטובת הציבור, שלא למטרות רווח, בתחום שיפוט העיר עפולה ומבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2021 מוזמן להגיש בקשה מתאימה.

התמיכה מותנית באישור תקציב התמיכות שאושר על-ידי מועצת העיר במסגרת אישור תקציב העירייה לשנת 2021. 

התמיכות מיועדות לתנועות וארגוני נוער מוכרים על ידי משרד החינוך ואגודות ספורט בלבד בכפוף לתבחינים המפורסמים באתר אינטרנט עיריית עפולה: www.afula.muni.il

הבקשות יוגשו על-גבי טפסים שניתן להוריד מאתר אינטרנט עיריית עפולה. 

את הטפסים בצירוף כל המסמכים המפורטים בטופס הבקשה, יש להגיש לא יאוחר מיום 25.01.2021  בשעה 13:00 בצהריים בקשות עבור תנועות וארגוני הנוער יוגשו לתיבת דואר hanan@afula.muni.il

 בקשות הגשה עבור אגודות הספורט יוגשו לתיבת דואר shlomi@matnas-eshkol.org.ilבקשה שתוגש לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא תוגש על גבי הטפסים המתאימים, ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הדרושים, לא תובא לדיון בפני הוועדה.