Shimshon Shachori (deceased) 1969 – 1978

(Shimshon Shachori (deceased