חברי הוועדה

יו"ר הוועדה:
עו"ד מוטי אלוש

חברי הוועדה:
נגה שרון
בוריס יודיס
איתי כהן
חביב פרץ חביב פרץ
צורי כהן

לקבל מידע נוסף ולבקשות להבהרות והגשת ערר ניתן לפנות למזכירת וועדת מכרזים - גב׳ זהבה עובדיה zhava@afula.muni.il

פרוטוקולים של הוועדה