חברי הוועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3
עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
יצחק שריקי
גזבר העירייה

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה