מצ"ב רשימת הספקים/הקבלנים שהגישו מועמדות.

להורדת קובץ הרשימה

רשימת ספקים ונותני שירות.pdf