חברי הוועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3

עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה
04-6520384

יצחק שריקי
גזבר העירייה
04-6520324

פרוטוקולים של הוועדה