חברי הוועדה:

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
04-6520352/3

עו"ד איתי קידר
היועץ המשפטי לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ובניה, הממונה על התביעה

יצחק שריקי
גזבר העירייה

פרוטוקולים של הוועדה