לאור ריבוי עבירות חנייה המתבצעות ע"י רכבים הנושאים תג חנייה לנכה, אשר מסכנות את שלום הציבור, העירייה מבקשת לרענן את הוראות חוק החנייה לנכים והתקנות הקשורות לחניית מכוניות בעלות תג חנייה לנכה. ציבור נושאי התג מתבקש לפעול על פי הוראות חוק אלה. חנייה שלא על פיהן תגרור עמה פעולות אכיפה מוגברת.

בעלי תג חנייה לנכה יכולים לחנות בצמוד לסימון אדום לבן אך ורק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

(1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מסודר לנכים או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה.

(2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא פנוי בזמן החניה.

(3) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.

ישנם כמה מקרים שבהם אסור בשום אופן להחנות את הרכב באדום לבן:

(1) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תמרור, בתמרור או בסימון על אבני שפה, שמותר לחנות בו.

(2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב.

(3) בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו.

(4) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר ע"י סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור בתוך 20 מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ו-20 מטר אחריו, בשני צידי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש באותו מקום הוא 12 מטר או יותר.

(5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן.

(6) בתחום שני מטר מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מעל המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התמרור המרכזית.

(7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך.

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת החלטה עירונית שהתקבלה לפני מספר שנים, חל איסור על חנייה בסמוך למוטמנים ולמתחמי פינוי פסולת, באופן היוצר הפרעה לפינויים, גם לבעלי תג חנייה לנכה.