שימוש ארעי לצרכי חניה, שימוש במגרש הידוע כחלקה: 253 בגוש: 16774 לצורך חניה ציבורית ברחוב קייס טסמו מולוגטו בהתאם לחוק רשויות מקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים) התשמ"ז - 1987.

עיריית עפולה מעוניינת לעשות שימוש ארעי במגרש שבנדון כחניה ציבורית ברח' קייס טסמו מולוגטו וזאת בהתאם לחוק הנ"ל.
באם יש התנגדות לאמור ניתן לפרט את ההתנגדות בכתב וזאת תוך 14 יום.
לאחר מועד זה תובא למועצה בקשה לאשר את השימוש.
לפרטים ניתן לפנות לעיריית עפולה - מחלקת נכסים, רח' יהושע 47 ת.ד. 2016 עפולה.
טלפון: 04-6520439, פקס: 04-6520442.

שימוש ארעי